POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Przedsiębiorcą prowadzącym sklep internetowy dostępny pod adresem www.klufsport.pl jest Firma IBIS – Katarzyna Kieszczyńska z siedzibą – 46-200 Ligota Górna, ul. Gliwicka 27a.
 • Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem witryny www.klufsport.pl
 • Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki stron tzn. kupującego i sprzedawcy
 • Konsumentem jest osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

PROCEDURA SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ I ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY

 • Umieszczenie na witrynie Sklepu Internetowego określonego towaru wraz z oznaczeniem jego ceny nie stanowi oferty jego sprzedaży, a jedynie zaproszenie dla kupujących do składania ofert.
 • Zamówienie zostaje złożone przez Kupującego w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży towaru umieszczonego na witrynie Sklepu Internetowego za określoną tam cenę.
 • Sklep Internetowy potwierdza w formie elektronicznej otrzymanie zamówienia.
 • W razie odbioru towaru przez Kupującego-konsumenta w siedzibie firmy umowa sprzedaży zawierana jest z chwilą wydania Kupującemu towaru i nie jest umową zawieraną na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 • Czynności techniczne związane ze złożeniem i realizacją zamówienia, w tym wybór towaru, umieszczenie go w koszyku, wskazanie sposobu zapłaty, korygowanie błędów w zamówieniu, itp. zostały określone w załączniku nr 1 na końcu strony "Wszystko o zakupach" niniejszego Regulaminu, stanowiącego jego integralną część.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY

 • Konsument, który zawarł umowę sprzedaży ze Sklepem Internetowym, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie lub na email w terminie czternastu dni, od dnia wydania zakupionego towaru.
 • Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
  1. trwałego usunięcia opakowania producenta lub po rozpoczęciu użytkowania zakupionego produktu
  2. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu
 • W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.
 • Koszt związany ze zwrotem obciąża odstępującego od umowy.
 • W przypadku zwrotu przez Kupującego produktu w stanie zmienionym, Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do potrącenia z należnej Kupującemu kwoty, równowartości stwierdzonej zmiany (szkody)
 • Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje konsumentowi w przypadkach, o których mowa w pkt.2

POZOSTAŁE PRAWA I OBOWIĄZKI STRON UMOWY SPRZEDAŻY

 • Jeżeli Sklep Internetowy nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że zamówiony przez Kupującego towar nie jest dostępny – powinien niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomić o tym konsumenta i zwrócić całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.
 • W wypadku gdy Sklep Internetowy nie może wykonać zobowiązania z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez konsumenta – może zwolnić się z zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę, informując zarazem konsumenta na piśmie o jego prawie nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy, ze zwrotem rzeczy na koszt Sklepu Internetowego.

PROCEDURA SKŁADANIA REKLAMACJI

 • Wszystkie reklamacje muszą być składane pisemnie w siedzibie firmy(osobiście, listem poleconym, email).
 • Za datę rozpoczęcia procedury reklamacyjnej uznaje się dzień wpłynięcia reklamacji.
 • Wszelkie reklamacje winny być składane przez kupujących na zasadach i w terminach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego. Jeżeli kupującym jest konsument, procedura składania reklamacji odbywa się na zasadach i w terminach określonych w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2016 roku
 • Sklep Internetowy ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu
 • Regulamin oraz umowy sprzedaży podlegają prawu polskiemu
 • Umowa sprzedaży jest zawierana w języku polskim
 • Jeżeli Kupującym nie jest konsument, odpowiedzialność Sklepu Internetowego z tytułu rękojmi zostaje wyłączona na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego

Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży rozstrzygał będzie polski sąd powszechny.