POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Przedsiębiorcą prowadzącym sklep internetowy dostępny pod adresem www.klufsport.pl jest Firma IBIS – Katarzyna Kieszczyńska z siedzibą – 46-200 Ligota Górna, ul. Gliwicka 27a.
 • numer konta do wpłat - 63 1050 1171 1000 0092 1798 9822 ING – BANK ŚLĄSKI
 • NIP - 7511298056
 • REGON - 362892222
 • Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem witryny www.klufsport.pl
 • Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki stron tzn. kupującego i sprzedawcy
 • Konsumentem jest osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

PROCEDURA SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ I ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY

 • Umieszczenie na witrynie Sklepu Internetowego określonego towaru wraz z oznaczeniem jego ceny nie stanowi oferty jego sprzedaży, a jedynie zaproszenie dla kupujących do składania ofert.
 • Zamówienie zostaje złożone przez Kupującego w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży towaru umieszczonego na witrynie Sklepu Internetowego za określoną tam cenę.
 • Sklep Internetowy potwierdza w formie elektronicznej otrzymanie zamówienia.
 • W razie odbioru towaru przez Kupującego-konsumenta w siedzibie firmy umowa sprzedaży zawierana jest z chwilą wydania Kupującemu towaru i nie jest umową zawieraną na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 • Czynności techniczne związane ze złożeniem i realizacją zamówienia, w tym wybór towaru, umieszczenie go w koszyku, wskazanie sposobu zapłaty, korygowanie błędów w zamówieniu, itp. zostały określone w załączniku nr 1 na końcu strony "Wszystko o zakupach" niniejszego Regulaminu, stanowiącego jego integralną część.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY

 • Konsument, który zawarł umowę sprzedaży ze Sklepem Internetowym, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie lub na email w terminie czternastu dni, od dnia wydania zakupionego towaru.
 • Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
  1. trwałego usunięcia opakowania producenta lub po rozpoczęciu użytkowania zakupionego produktu
  2. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu
 • W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.
 • Koszt związany ze zwrotem obciąża odstępującego od umowy.
 • W przypadku zwrotu przez Kupującego produktu w stanie zmienionym, Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do potrącenia z należnej Kupującemu kwoty, równowartości stwierdzonej zmiany (szkody)
 • Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje konsumentowi w przypadkach, o których mowa w pkt.2

POZOSTAŁE PRAWA I OBOWIĄZKI STRON UMOWY SPRZEDAŻY

 • Jeżeli Sklep Internetowy nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że zamówiony przez Kupującego towar nie jest dostępny – powinien niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomić o tym konsumenta i zwrócić całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.
 • W wypadku gdy Sklep Internetowy nie może wykonać zobowiązania z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez konsumenta – może zwolnić się z zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę, informując zarazem konsumenta na piśmie o jego prawie nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy, ze zwrotem rzeczy na koszt Sklepu Internetowego.

PROCEDURA SKŁADANIA REKLAMACJI

 • Wszystkie reklamacje muszą być składane pisemnie w siedzibie firmy(osobiście, listem poleconym, email).
 • Za datę rozpoczęcia procedury reklamacyjnej uznaje się dzień wpłynięcia reklamacji.
 • czas rozpatrzenia reklamacji - 14 dni
 • osoba kontaktowa do rozpatrzenia reklamacji - Romuald Kluf, kom. 698 658 512, email - sklep@klufsport.pl
 • Wszelkie reklamacje winny być składane przez kupujących na zasadach i w terminach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego. Jeżeli kupującym jest konsument, procedura składania reklamacji odbywa się na zasadach i w terminach określonych w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

FORMY PŁATNOŚCI

 • Za pobraniem - płatność za towar następuje przy odbiorze przesyłki- u listonosza, kuriera, w urzędzie pocztowym
 • Przelewem - po złożeniu zamówienia należy dokonać wpłaty na rachunek:63 1050 1171 1000 0092 1798 9822 ING – BANK ŚLĄSKI  Nazwa odbiorcy: IBIS – Katarzyna Kieszczyńska, ul. Gliwicka 27a, 46-200 Ligota Górna.
 • Sposoby płatności przelewem - Przelewy 24, PAYU
 • Odbiór osobisty bezpośrednio w siedzibie firmy – adres powyżej
 • Paczkomaty - tylko po przedpłacie na konto

CZAS DOSTARCZENIA TOWARU DO KLIENTA

 • ZE WZGLĘDU NA BEZPOŚREDNIE SPROWADZANIE TOWARU OD PRODUCENTA CZAS OCZEKIWANIA NA ZAMÓWIENIE WYNOSI OKOŁO 10 DNI ROBOCZYCH. DOTYCZY TO FIRM – STANNO, REECE AUSTRALIA, ERIMA, JOMA, JAKO, HUMMEL, SALLER, KEMPA, SPALDING, UHLSPORT. JEŻELI ZAMÓWIONY PRODUKT BĘDZIE U NAS NA MAGAZYNIE CZAS OCZEKIWANIA WYNOSI 1-3 DNI.
 • Czas dostawy to czas potrzebny na sprowadzenie towaru od dystrybutora (jeżeli nie mamy go na stanie) i na dostarczenie paczki listonoszowi lub kurierowi.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 • Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997 roku poz. 833.) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 133, poz. 1204).
  Sklep internetowy www.klufsport.pl chroni dane osobowe wszystkich Użytkowników. Czytając, przeglądając, dokonując zakupów w sklepie internetowym www.klufsport.pl, prenumerując Newsletter www.sportkluf.pl akceptujesz zasady zawarte w ochronie danych osobowych znajdującej się na tej stronie.
 • Nie sprzedajemy i nie udostępniamy osobom trzecimC, firmom ani organizacjom danych personalnych, czy adresowych klientów użytkowników www.klufsport.pl
 • Jeżeli klient wyrazi zgodę na otrzymywanie wiadomości z newslettera www.klufsport.pl, zastrzegamy sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości, informacji w których przedstawiamy nowości, promocje itp.
 • Informujemy, że zgodnie z Art. 24 ustawy o ochronie danych osobowych klient ma pełne prawa wglądu, poprawiania i usunięcia swoich danych osobowych.
 • Po dokonaniu wysyłki zakupionego przez klienta towaru, sklep w ramach realizacji umowy z Kupującym jest upoważniony przesłać Kupującemu na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2016 roku
 • Sklep Internetowy ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu
 • Regulamin oraz umowy sprzedaży podlegają prawu polskiemu
 • Umowa sprzedaży jest zawierana w języku polskim
 • Jeżeli Kupującym nie jest konsument, odpowiedzialność Sklepu Internetowego z tytułu rękojmi zostaje wyłączona na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego

Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży rozstrzygał będzie polski sąd powszechny.

========================================================================================================================================

 

Polityka ochrony prywatności i informacje o plikach cookies


Szanując prywatność i przykładając dużą wagę do ochrony danych Użytkowników naszych serwisów internetowych posługujemy się niniejszą Polityką ochrony prywatności. Informujemy, że zbieranie i przetwarzanie przez nas danych jest bezpieczne i zgodne z obowiązującymi przepisami prawa regulującymi zasady ochrony danych osobowych.

 1. Definicje


Wszystkie nazwy napisane z dużej litery mają znaczenie nadane im w Słowniczku, który znajduje się w tej sekcji.

Administrator danych - decyduje o środkach i celach przetwarzania danych osobowych. Administrator jest odpowiedzialny za nadzorowanie stosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych, w tym w szczególności za przeciwdziałanie dostępowi osób trzecich do systemu, w którym przetwarzane są dane osobowe oraz za podejmowanie odpowiednich działań w przypadku wykrycia naruszeń w systemie ochrony danych osobowych. Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu niniejszej Polityki ochrony prywatności jest firma IBIS Katarzyna Kieszczyńska zwana dalej IBIS, która reprezentowana jest przez właściciela.

IBIS Katarzyna Kieszczyńska, ul. Gliwicka 27a, 46-200 Ligota Górna.

Użytkownik - osoba fizyczna, zarejestrowana i będąca stroną umowy, korzystająca i zamawiająca usługi oraz produkty oferowane przez firmę IBIS Katarzyna Kieszczyńska.

Produkt - jest zbiorem cech materialnych i niematerialnych, które oferuje sprzedający i nabywa kupujący, akceptując w ten sposób właściwości danego dobra czy usługi jako te, które zaspokajają jego własne potrzeby. Produktem jest więc wszystko to, co można zaoferować na rynku, a więc każde dobro i usługa, które można nabyć, użytkować lub skonsumować, zaspokajając tym samym potrzebę ludzką. Produkt może być więc przedmiotem wymiany. Produkty oferowane przez IBIS Katarzyna Kieszczyńska są dostępne na stronie www.klufsport.pl

Umowa - zgodne porozumienie dwóch lub więcej stron ustalające ich wzajemne prawa lub obowiązki. Umowa to stan faktyczny polegający na złożeniu dwóch lub więcej zgodnych oświadczeń woli (konsens) zmierzających do powstania, uchylenia lub zmiany uprawnień i obowiązków podmiotów składających te oświadczenia woli. Umowy są zawsze co najmniej dwustronnymi czynnościami prawnymi.

Konto użytkownika - zbiór zasobów, danych osobowych i uprawnień w ramach danego serwisu przypisanych konkretnemu użytkownikowi serwisu internetowego. Konto posiada unikalną nazwę - login i hasło. Jest nieodpłatną usługą świadczoną drogą elektroniczną przez IBIS Katarzyna Kieszczyńska pozwalająca Użytkownikowi na założenie indywidualnego konta w serwisie. W dalszej części Polityki ochrony prywatności zwana Kontem.

Serwis internetowy - sklep internetowy, witryna internetowa dające możliwość kupowania i sprzedawania produktów i usług przez Internet. Sklep internetowy jest częścią relacji B2C, B2B. Oferują możliwość logowania się i zapamiętywania preferencji odbiorców w celu dostosowania treści do indywidualnych upodobań. W serwisie mogą występować obiekty interaktywne, na przykład formularze, aplikacje.

Dane osobowe - są to zgodnie z RODO wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne. Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań.

 1. Informacje ogólne


Niniejsza "Polityka prywatności" określa zasady przetwarzania danych osobowych i ich ochrony przez IBIS Katarzyna Kieszczyńska z siedzibą Ligota Górna 46-200, ul. Gliwicka 27a NIP: 7511298056, Regon 362892222 oraz objaśnia zasadę stosowania plików cookies na stronach internetowych, którymi administruje IBIS Katarzyna Kieszczyńska. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na stosowanie plików "cookies" zgodnie z tą Polityką prywatności.

Zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO"), informujemy, że firma IBIS Katarzyna Kieszczyńska z siedzibą Ligota Górna 46-200, ul.Gliwicka 27a, NIP: 7511298056, Regon 362892222 jest administratorem danych osobowych podanych przez Użytkownika w związku z realizacją przedmiotu umowy jakim jest korzystanie z usług oferowanych przez wyżej wymienioną firmę oraz zakupu oferowanych przez nią produktów.

 1. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych


Zbieramy i przetwarzamy dane, które są niezbędne do:

 • Zawarcia i wykonania umowy sprzedaży i świadczenia wybranej przez Użytkownika usługi oraz zapewnienia jakości realizowanych usług, a także umożliwienie dokonywania płatności za zakupione u nas produkty i usługi (art. 6 ust. 1b RODO).
 • Realizacji obowiązków prawnych w tym do celów podatkowych i rachunkowych (wystawianie faktur i dokumentów księgowych oraz ich przechowywanie). Przechowywanie umów, korespondencji i informacji związanych z realizacją umów sprzedaży produktów i świadczenia usług, a także rozpatrywania reklamacji (art. 6 ust. 1c RODO).
 • Realizacji prawnie uzasadnionych interesów IBIS Katarzyna Kieszczyńska m.in. ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń, weryfikacji wiarygodności płatniczej, udzielenia odpowiedzi na skierowane zgłoszenia, pytania i skargi w terminie ustalonym przepisami, marketingu usług własnych, przekazania informacji na temat aktualnej oferty, analiz statystycznych i badań marketingowych na potrzeby własne, kontaktowania się z Użytkownikiem w celach związanych ze świadczeniem usług i sprzedażą produktów. (art. 6 ust. 1f RODO).

 

 1. Jakie dane osobowe zbieramy i przetwarzamy


W czasie rejestracji, dokonywania zakupu lub zamówienia usługi przez Użytkownika na stronach naszych serwisów oraz za pośrednictwem portalu Allegro.pl, wymagamy podania następujących danych:

 • Nazwa firmy
 • Imię i nazwisko
 • Adres zamieszkania lub siedziby
 • Adres korespondencyjny lub adres dostawy towaru (w przypadku jeśli jest inny od adresu zamieszkania)
 • NIP (dla firm)
 • Nr telefonu
 • Adres e-mail
 • Login
 • Hasło


Przy realizacji umowy świadczenia przez nas usług i sprzedaży produktów nie jest obligatoryjne podanie wszystkich wyżej wymienionych danych osobowych. Przetwarzamy dane tylko niezbędne do realizacji wybranego przez Użytkownika przedmiotu umowy.

Podanie przez Użytkownika danych osobowych oznaczonych jako wymagane oraz wyrażenie przez niego zgody na przetwarzanie tych danych jest dobrowolne, jest także warunkiem zawarcia i realizacji umowy. Podanie danych następuje w sposób elektroniczny, przez uzupełnienie lub zaznaczenie odpowiedniego pola w czasie rejestracji, dokonania zamówienia produktu i usługi lub przesyłane pocztą elektroniczną e-mail na adres sklep@klufsport.pl w zależności od rodzaju wybranej przez Użytkownika usługi.

Konsekwencją niepodania danych osobowych i nie wyrażenia zgody na ich przetwarzanie będzie brak możliwości zawarcia umowy i realizacji usług przez IBIS Katarzyna Kieszczyńska na rzecz Użytkownika.

 1. Jak długo przetwarzamy dane


Dane osobowe przetwarzamy nie dłużej niż jest to konieczne. Przede wszystkim w czasie trwania umowy oraz po jej zakończeniu w okresie niezbędnym do rozliczeń podatkowych lub wygaśnięcia roszczeń, o ile przepisy nie nakazują nam wcześniej usunięcia danych. Maksymalny okres przechowywania danych Użytkowników celach rozliczeniowych wynosi 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związany ze świadczoną usługą.

 1. Przekazywanie danych


Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych. Możemy przekazywać dane osobowe Użytkownika podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną w tym realizujące usługi płatnicze, kredytowe, finansowe (np. rachunkowość prowadząca naszą księgowość). Podmiotom świadczącym dla nas usługi konsultacyjne, prawne, pocztowe i kurierskie oraz nabywającym wierzytelności w razie nieopłacenia w terminie przez Użytkownika wystawionych przez nas faktur. Dane udostępnione będą na zasadzie wiedzy koniecznej pozwalającej na realizację przedmiotu umowy. Przekazanie danych nie zwalnia przekazującego z odpowiedzialności za ich przetwarzanie.

IBIS Katarzyna Kieszczyńska może mieć obowiązek udzielania informacji i udostępnienia danych Użytkownika upoważnionym służb i organów władzy publicznej (np. Policji, Prokuraturze, Sądom, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej). Dane te mogą zostać udostępnione bez wiedzy i zgody Użytkownika, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, wyłącznie wtedy gdy legalność żądania zostanie zweryfikowana o stosowną podstawę prawną.

 1. Czy dane zostaną przekazane poza (EOG) Europejski Obszar Gospodarczy


W obecnej chwili nie przekazujemy i nie planujemy przekazywać danych Użytkowników poza EOG. W przypadku zaistnienia potrzeby przekazania danych poza Europejski Obszar Gospodarczy Użytkownicy zostaną o tym powiadomieni droga elektroniczną.

 1. Prawa Użytkowników, których dane osobowe są przetwarzane


Zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia dotyczącego Ochrony Danych Osobowych (RODO) Użytkownik ma prawo do:

 • Sprostowania swoich danych - poprawienia danych osobowych jeśli są one błędne, niekompletne, uległy zmianie lub zdezaktualizowały się.
 • Usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie - jeśli są nieprawdziwe, zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa, albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane ( "prawo do bycia zapomnianym").
 • Ograniczenia przetwarzania danych - wstrzymanie operacji na danych (czasowe lub stałe) wyłącznie do ich przechowywania jeśli Użytkownik ma zastrzeżenia co do prawidłowości swoich danych, uważa że nie powinniśmy przetwarzać jego danych, ale jednocześnie nie chce, abyśmy je usunęli, dane nie są nam potrzebne, ale Użytkownik potrzebuje ich w związku z dochodzeniem roszczeń.
 • Wyrażenia sprzeciw wobec przetwarzanych danych - jeśli wyrażony zostanie sprzeciw wobec przetwarzania danych Użytkownika, a naszym obowiązkiem jest sprawdzenie czy powinniśmy je dalej przetwarzać.
 • Wycofania zgody - w dowolnym momencie Użytkownik może wycofać wcześniej udzieloną zgodę, którą wyraził. Od otrzymania takiej dyspozycji nie będziemy już przetwarzać danych we wskazanym przez niego celu.
 • Dostępu do danych - uzyskanie informacji o przetwarzanych przez nas danych Użytkownika w dowolnym czasie po dokonaniu przez Użytkownika rejestracji i zalogowaniu się na swoje konto w naszym serwisie internetowym. W sytuacji gdy nie jest to możliwe Użytkownik może zwrócić się bezpośrednio do nas z takim wnioskiem.
 • Wniesienia skargi - złożenia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).


Z wyżej wymienionych praw może skorzystać każdy zarejestrowany Użytkownik poprzez zalogowanie się na swoje konto w naszym serwisie i dokonanie na nim stosownych zmian. W przypadku nie możności dokonania wszystkich operacji na koncie, składając wniosek osobiście w siedzibie naszej firmy, wysyłając listownie na adres siedziby naszej firmy, lub droga elektroniczną na adres mailowy sklep@klufsport.pl


Zakres każdego z wyżej wymienionych praw oraz sytuację, kiedy można z nich skorzystać wynikają z przepisów prawa. To z którego uprawnienia może Użytkownik skorzystać, zależeć będzie np. od podstawy prawnej wykorzystania przez nas danych Użytkownika oraz do celu ich przetwarzania.

IBIS Katarzyna Kieszczyńska w terminie 30 dni od otrzymania dyspozycji udzieli Użytkownikowi informacji o podjętych działaniach w związku z wysuniętym żądaniem. W razie potrzeby termin realizacji żądania Użytkownika może zostać przedłużony o kolejne 30 dni z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę zgłoszonych żądań.

W celu realizacji żądania jesteśmy uprawnieni do weryfikacji tożsamości Użytkownika, aby jego dane nie trafiły do nieuprawnionej osoby.

W przypadku jeżeli żądanie Użytkownika okazałoby się ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój nagminny charakter, IBIS Katarzyna Kieszczynska może zażądać uzasadnionej opłaty za realizację żądania lub odmówić podjęcia działań w związku ze złożonym wnioskiem.

 1. Jak pozyskujemy dane osobowe


IBIS Katarzyna Kieszczyńska pozyskuje informacje o Użytkownikach w następujący sposób:

 • Przez dobrowolne przesłanie ich przez Użytkownika pocztą elektroniczną e-mail na adres biuro@klufsport.pl w celu realizacji usługi.
 • Przez dobrowolne wprowadzenie przez Użytkownika informacji w formularzach na stronach www administrowanych przez IBIS Katarzyna Kieszczyńska


Zawarte w formularzach dane nie są udostępniane podmiotom trzecim nie związanym z obsługą sprzedaży przez naszą firmę chyba że, Użytkownik wyrazi na to zgodę.

Informacje podane w formularzach są przetwarzane wyłącznie w celu wynikającym z funkcji jaką pełni dany formularza np. w celu dokonania procesu Rejestracji lub złożenia Zamówienia.

Oprócz danych podanych przez Użytkownika możemy również zapisać automatycznie informacje o dacie i godzinie nadejścia zapytania do naszego serwera, a także informację o tym jakiej używa przeglądarki i adresie IP czyli numerze przypisanym do urządzenia z którego Użytkownik przegląda treści zamieszczone w naszym serwisie. W przypadku jeśli Użytkownik zostaje przekierowany na stronę naszego serwisu z innej strony internetowej to możemy zapisywać informację o adresie URL z którego nastąpiło przekierowanie.

 1. Powierzenie przetwarzania danych osobowych przez IBIS Katarzyna Kieszczyńska


Powierzenie przetwarzania danych Użytkownika lub innych danych wymienionych w tejże Polityce Ochrony Prywatności może zostać dokonane na podstawie umowy pisemnej zawartej zgodnie z przepisami Rozporządzenia wobec podmiotów świadczących na rzecz IBIS Katarzyna Kieszczynska usług np. rachunkowość.

Powierzenie przetwarzania danych Użytkownika lub innych danych wymienionych w tejże Polityce ochrony prywatności przez IBIS Katarzyna Kieszczyńska innym podmiotom świadczącym na rzecz IBIS Katarzyna Kieszczyńska bezpośrednio usługi w zakresie niezbędnym do realizacji zamówień dokonanych poprzez serwisy internetowe, na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z Rozporządzeniem.

W przypadku korzystania przez Użytkownika z płatności elektronicznych lub kart płatniczych, IBIS Katarzyna Kieszczyńska może udostępnić dane Użytkownika wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w serwisach internetowych.

Z zastrzeżeniem powyższych postanowień, zebrane dane osobowe nie zostaną ujawnione żadnym innym osobom lub instytucjom, chyba że będzie to wymagane obowiązującymi przepisami prawa lub będzie to niezbędne dla realizacji celu przetwarzania danych osobowych oraz zostanie zawarta stosowna umowa gwarantująca ochronę praw i prywatności Użytkownika.

 1. Powierzenie przetwarzania danych osobowych przez Użytkownika


W sytuacji jeśli Użytkownik posiada jako przedsiębiorca usługę w oparciu o hosting w ramach której przetwarza dane osobowe, to konieczne jest podpisanie przez Użytkownika umowy Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych z IBIS Katarzyna Kieszczyńska. W tym celu należy skontaktować się z nami pod adresem sklep@klufsport.pl.

 1. Pliki "cookies"

  Pliki "cookies" to dane informatyczne, pliki tekstowe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika jakim jest komputer, tablet, smartphone lub inne urządzenie wyposażone w przeglądarkę pozwalającą przeglądać strony WWW. "Cookies" przechowywane są w przeglądarce lub na dysku twardym urządzenia Użytkownika przeglądającego strony internetowe na których stosowane są pliki "cookies".

  Tzw. ciasteczka czyli pliki "cookies" przeważnie zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, unikalny numer oraz czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym. Używane są zazwyczaj do rozpoznawania urządzenia Użytkownika przy ponownym połączeniu ze stroną internetową z której pochodzą.

  Pliki "cookies" nie służą do ustalenia tożsamości Użytkownika, ale pozwalają dokładniej określić indywidualne potrzeby Użytkownika posługującego się danym urządzeniem i dzięki temu oferować lepsze usługi i bardziej dopasowane do jego wymagań, a także ułatwiać połączenie z interesującymi Użytkownika witrynami.

 

 1. W jakim celu stosujemy pliki "cookies"


Stosowane przez nas pliki "cookies" przeznaczone są do korzystania ze stron serwisów internetowych IBIS Katarzyna Kieszczyńska i mogą pełnić różne funkcje.

Przede wszystkim używane są w celu uwierzytelniania. Pozwalają na informowanie gdy Użytkownik jest zalogowany dzięki czemu na stronie internetowej serwisu wyświetlane są odpowiednie informacje i funkcje, a Użytkownik nie musi ponownie logować się przechodząc pomiędzy podstronami serwisu.

Pozwalają dopasować zawartości strony internetowej i jej funkcji do preferencji użytkownika w przypadku ponownej wizyty, a także umożliwiają wyświetlanie personalizowanych reklam, które są bardziej interesujące dla użytkowników.

Używane są również w celu tworzenia anonimowych statystyk, które informują nas w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych naszych serwisów, co umożliwia ulepszanie ich nawigacji i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

 1. Jakich plików "cookies" używamy?


Na stronach naszych serwisów internetowych stosujemy 3 rodzaje plików "cookies" opisanych poniżej.

Ze względu na czas przez jaki pliki "cookies" są umieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika stosujemy zarówno pliki "sesyjne" (session cookies) umieszczone tymczasowo na czas sesji (na czas korzystania z przeglądarki) i które są usuwane po wylogowaniu się, opuszczeniu strony lub zamknięciu przeglądarki oraz pliki "stałe" (persistent cookies), które nie są kasowane i pozostają w urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach plików "cookies", bez okresu ważności lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Stosujemy pliki "cookies" własne oraz zewnętrzne pochodzące z sieci reklamowej Google. W przypadku zewnętrznych pików "cookies" mogą być one wykorzystane do wyświetlenia się reklam dopasowanych do preferencji Użytkownika przez wykorzystanie i zachowanie informacji o ścieżce nawigacji Użytkownika lub/i czasie pozostawania przez niego na stronach internetowych serwisów IBIS Katarzyna Kieszczyńska.

Stosujemy pliki "cookies", które są niezbędne do prawidłowego działania wszystkich funkcji naszych serwisów internetowych i nie służą do śledzenia użytkownika, a także wykorzystujemy pliki "cookies“ do śledzenia zachowań Użytkowników, jednak bez zbierania informacji pozwalających na zidentyfikowanie danych osobowych konkretnego Użytkownika - dane zbierane są anonimowo.

 1. Blokowanie i usuwanie plików "cookies"


Przeglądarki stron internetowych przeważnie domyślnie pozwalają na przechowywanie plików "cookies" w urządzeniu końcowym Użytkownika. Zgodnie z art. 173 ust. 2 ustawy Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 21.12.2012 r., poz. 1445) pozostawienie ustawień przeglądarki, które umożliwiają zapisywanie plików "cookies" po wyświetleniu się informacji na temat plików "cookies" używanych na stronie internetowej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Użytkownika na stosowanie plików "cookies" w tejże stronie internetowej.

Użytkownik może w dowolnym momencie dokonać zmiany w ustawieniach swojej przeglądarki tak, aby uniemożliwić zamieszczenia plików "cookies" na jego urządzeniu oraz usunąć zapisane już pliki "cookies".

Usunięcie lub blokada w przeglądarce plików "cookies" może spowodować, że niektóre funkcje naszych seriwsów internetowych nie będą funkcjonowały poprawnie. Blokada plików "cookies" może także uniemożliwić logowanie się w naszych serwisach i korzystanie z "Koszyka" przy dokonywaniu zakupów.

Możliwe jest również automatyczne blokowanie plików "cookies". Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać wybierając i klikając w nazwę przeglądarki/systemu z listy poniżej.


Informacje wynikające z plików "cookies" o preferencjach Użytkownika gromadzone przez sieć reklamową Google, użytkownik może przeglądać i edytować za pomocą narzędzia dostępnego pod adresem https://www.google.com/ads/preferences/.

 1. Zabezpieczenie danych osobowych


W celu zabezpieczenia danych osobowych Użytkownika przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, zebraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, stosowane są środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną.

W szczególności Administrator wykorzystuje środki techniczne zapobiegające przed pozyskiwaniem lub modyfikowaniem danych przez osoby nieuprawnione. Administrator zabezpiecza zbiory danych przed dostępem podmiotów nieupoważnionych, zapewnia dostęp do konta Użytkownika wyłącznie po uwierzytelnieniu obejmującym podanie indywidualnego loginu oraz hasła.

 1. Kontakt


Użytkownik może skontaktować się z IBIS Katarzyna Kieszczyńska w dowolnym czasie w celu uzyskania informacji o tym, czy i w jaki sposób IBIS Katarzyna Kieszczynska wykorzystuje lub zamierza wykorzystywać jego dane osobowe, a także w celu zgłoszenia wszelkich zdarzeń mających wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji i danych. W tym celu Użytkownik powinien skontaktować się korzystając z adresu sklep@klufsport.pl.

 1. Zmiana Polityki Ochrony Prywatności


IBIS Katarzyna Kieszczynska zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Ochrony Prywatności. Jednocześnie zapewniamy, iż wynikające z tego dokumentu prawa Użytkownika nie zostaną ograniczone bez jego zgody. Wszelkie zmiany dotyczące Polityki Ochrony Prywatności będą publikowane w serwisach administrowanych przez IBIS Katarzyna Kieszczyńska.

 1. Kontakt z organem nadzorczym


W sprawach związanych ze stosowaniem i realizacją niniejszej Polityki Ochrony Prywatności i przetwarzaniem danych osobowych, Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

=======================================================================================================================================